پاورپوینت مخلوط گازها

محاسبه چگالی مخلوط گازها,رابطه دما و فشار در گازها,محاسبه فشار جزئی گاز,قانون عمومی گازها,رابطه دما و حجم گاز در فشار ثابت,رابطه فشار و حجم در گازها,فرمول فشار گازها,قانون گیلوساک|35011140|ont
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت مخلوط گازها را دنبال می کنید .

مشخصات فایل:قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 27

بخشی از پاورپوینت: مخلوط های گازی که در این فصل بررسی می گردند تنها شامل گازهایی می باشند که میل به واکنش با یکدیگر ندارند و واکنش ناپذیر می باشند.
در یک مخلوط گازهای آرمانی، فرض بر این است که رفتار هر یک از گازهای تشکیل دهنده مخلوط بر رفتار گازهای دیگر اثر نمی گذارد.
گاز آرمانی گازی است که از قاعده زیر پیروی می کند.
یک مخلوط شامل دو یا چند گاز که دارای فرمول شیمیایی ثابتی باشد، یک مخلوط گازی واکنش ناپذیر نامیده می شود.
مخزنی با حجم V در نظر بگیرید که شامل مخلوطی از k گاز مختلف در فشار P و دمای T می باشد.
خصوصیت های مخلوط ممکن است بر اساس جرم های اجزای تشکیل دهنده آن بیان شوند: gravimetric analysis
خصوصیت های مخلوط ممکن است بر اساس مول های گازهای تشکیل دهنده آن بیان شوند: molar analysis
جرم کل مخلوط mm و مول های کل مخلوط Nm عبارتند از:
و . . .